Historia


RYS HISTORYCZNY


1222
Fundacja klasztoru w Henrykowie za sprawą Kanonika Mikołaja. 28.V.1227 Przybycie pierwszych mnichów z Lubiąża z pierwszym opatem Henrykiem.

1228
Konsekracja pierwszego, drewnianego kościoła.

1241 Najazd Mongołów. Klasztor został spalony i splądrowany.

1268–1273 Opat Piotr (trzeci opat klasztoru) tworzy I część Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow czyli zbioru dokumentów znanego dziś jako Księga Henrykowska. Właśnie na kartach tej księgi zapisano pierwsze zdanie w języku polskim: „day ut ia pobrusa, a ti poziwai”, co znaczy „daj, ja będę mełł, a ty odpocznij”. Słowa te wypowiedział czeski chłop Boguchwał ze wsi Brukalice do swojej żony Polki, „chłopki grubej i niezdarnej”, która nie radziła sobie z mieleniem ziarna. Obecnie Księga Henrykowska znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.

1292 założenie przez klasztor w Henrykowie nowej fili w Krzeszowie

1304 Rozpoczyna się budowa gotyckiego kościoła klasztornego. W tym czasie głównym źródłem dochodów klasztoru henrykowskiego były przede wszystkim dobra ziemiańskie (wsie) tworzące folwarki oraz podatki płacone przez chłopów. Tutejsi mnisi trudnili się min. warzelnictwem piwa, młynarstwem, szewstwem i tkactwem. Uprawiali także winorośl, z której wyrabiano wino potrzebne do celów liturgicznych.

1341 pochowanie w kościele klasztornym księcia Bolka II ziębickiego, rok później jego żony Jutty.

1427–1430 Czas trwania grabieży husyckich. Klasztor zostaje splądrowany i spalony, a mnisi uciekają do Wrocławia i Nysy. Do końca XV wieku opactwo płonie jeszcze trzy razy w 1438, 1442 i 1496 roku.

1554–1577 Rozwój opactwa za czasów opata Andrzeja. W tym czasie powstają renesansowe elementy zabudowy klasztornej.

1608 Budowa wieży przy zachodniej elewacji kościoła

1618–1648 Czas trwania wojny trzydziestoletniej. Maszerujące wojska wielokrotnie niszczą, palą i plądrują klasztor. Zostaje zniszczona znaczna część pierwotnej biblioteki klasztornej. Konwent ucieka w tym czasie do Wrocławia, Nysy oraz Czechy, Austrii i na Morawy.

1699 Zakupienie zniszczonego przez Turków opactwa cysterskiego w Zirc na Węgrzech. Opat henrykowski staje się opatem dla dwóch klasztorów (unia personalna do czasów sekularyzacji).

1681–1702 czas rządów opata Henryka III Kahlerta. Jest to najlepszy okres w dziejach opactwa. Powstaje zespół barokowych budynków klasztornych, kościół otrzymuje barokowe wyposażenie, długi klasztoru zostają spłacone. Opactwo staje się miejscem rozwoju kultury i sztuki.

1741–1762 czas trwania wojen śląskich. W tym czasie w klasztorze kilkakrotnie kwaterowało wojsko, niszcząc i rabując klasztorny skarbiec.

1806 Liczne kwaterunki armii francuskiej oraz upadek gospodarki klasztornej. 22.XI.1810 król Prus wydaje edykt sekularyzacyjny. Opactwo w Henrykowie przestaje istnieć po 582 latach.

1812 siostra króla Prus, żona króla Niderlandów zakupuje klasztor w Henrykowie od Państwa Pruskiego.

1863 drogą dziedziczną klasztor przechodzi w posiadanie Wielkiej Księżnej Zofii von Sachsen–Weimr–Eisenach, z domu Oranien Nassau, a później na jej wnuka Księcia Wilhelma Ernsta.

1873 Dawne opactwo cysterskie zostaje przemienione w rezydencję magnacką. Zostaje założona kaplica protestancka, a sale klasztoru zapełniają się holenderskimi meblami i obrazami.

1879 Przy klasztorze powstaje park krajobrazowy, a także ogród w stylu włoskim. Jego projektantem był znany w całej Europie Eduard Pretzold, który wyraźnie zawiązywał do założeń ogrodowych w Weimarze.

1945 Henryków opuszczają ostatni niemieccy właściciele. Opactwo przechodzi w posiadanie PRL.

1946 Kościół oraz część klasztoru, która stanowi obecnie plebanię, objęli ojcowie cystersi z opactwa w Szczyrzycu. Pozostałą część klasztoru zajmowało Państwowe Gospodarstwo Rolne.

1965 W Henrykowie powstaje Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Przeprowadzono wówczas pierwszy generalny remont obiektu klasztornego od czasów II wojny światowej.


CZASY WSPÓŁCZESNE


1990
Opactwo pocysterskie z inicjatywy Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza przechodzi w ręce Archidiecezji Wrocławskiej. Od 25 września 1990 roku działa tu Annus Propedeuticus Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Jest to pierwszy rok przygotowawczy w formacji do kapłaństwa. Od tego czas podjęte zostają żmudne i kosztowne prace konserwatorskie i remontowe na terenie obiektu.

1997 W części oficyn poklasztornych został otwarty Dom Opieki im. św. Jadwigi Śląskie, jako wotum (dzieło charytatywne) 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się w tym samym roku. Dom prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

2000 Henryków odwiedza Prefekt Kongregacji ds. Praw Nauki Wiary Kard. Joseph Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI.

2002 W części starego klasztoru z inicjatywy J. Em. Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza powstaje Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Prowadzona przez Archidiecezję Wrocławską szkoła, kształci młodzież męską z terenów Archidiecezji.

2002 Otwarcie warsztatów Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II dla młodzieży niepełnosprawnej.

2004 Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski Metropolita Wrocławski obejmuje rządy w Archidiecezji Wrocławskiej i otacza opieką Klasztor Księgi Henrykowskiej.

2004 – 2005 „Niech Świat się dowie o Henrykowie” pod taką nazwą odbywa impreza promująca Klasztor Pocysterski w Henrykowie.

2006 – 2010 Organizowana jest na dużą skalę impreza „Klasztor Księgi Henrykowskiej” (w tym w latach 2007–2008 we współpracy z Discovery TVN Historia) promująca Henryków.

 

Matka Boża Języka Polskiego

Kult Matki Bożej Królowej Świata istnieje od XVI w. W dniu 3 sierpnia 1952 r., opat szczyrzycki o. Benedykt ukoronował figurę Matki Bożej. Na akt koronacji zezwolił wikariusz kapitulny archidiecezji wrocławskiej ks. Kazimierz Lagosz. Obecnie nazywana jest Matką Języka Polskiego ze względu na to, iż w Księdze Henrykowskiej znajduje się pierwsze zdanie w języku polskim.

Księga Henrykowska

Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow (Księga założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie) – stustronicowa spisana po łacinie kronika opactwa Cystersów w Henrykowie.

Księga powstała początkowo jako spis dóbr klasztornych w XIII w. Zawiera ona opis dziejów założenia, uposażenia oraz posiadłości należących do klasztoru. Księga stanowi cenny dokument historyczny, prawniczy i językowy.  Tu również zapisano pierwsze zdanie w języku polskim; Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai, co współcześnie oznacza: Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj.

Z maila od organizatorów konkursu Top Atrakcje

"Z radością informujemy, że Państwa obiekt został Top Atrakcją 2015. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do pochwalenia się tym faktem na swojej  stronie internetowej i na Facebooku."

Więc się chwalimy Emotikon winko

Partnerzy

Powiązane strony

MWSD Annus Propedeuticus

Usytuowanie roku propedeutycznego, z dala od wielkiej metropolii jaką jest Wrocław, sprzyja tworzeniu klimatu, w którym można chronić, cenić i miłować dar powołania do kapłaństwa. wiecej>>

 

 

 

 

KLO W HENRYKOWIE

Powstałe w 2002 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego utworzone zostało z inicjatywy Jego Eminencji księdza kardynała Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego. więcej>>

Klasztor Księgi Henrykowskiej, pl. Cystersów 1, 57-210 Henryków, tel: +48 74 810 51 35, e-mail: henrykow@archidiecezja.wroc.pl, www.henrykow.eu